» » » فصل اول - (کلیات)آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری

فصل اول - (کلیات)آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری

فصل اول -كلیات
ماده 1- حوزه های انتخابیه مجلس خبرگان و تعداد منتخبین آنها در سراسر كشور به شرح جدول پیوست است.
ماده 2- انتخابات خبرگان به صورت عمومی و با رأی مخفی و به طور مستقیم می باشد.
ماده 3- در صورتی كه در دور اول اخذ رأی برای یك یا ند نفر از نامزدهای انتخاباتی اكثریت مطلق حاصل نشود، انتخابات به دور دوم كشیده می شود.
در دور دوم انتخابات، فقط به تعداد دو برابر عده خبرگان باقی مانده مورد نیاز از بین دارندگان آراء دور اول حوزه انتخابیه به ترتیب رأی شركت خواهند نمود و نامزد جدیدی نمی توان اضافه كرد. اگر تعداد نامزدهای باقیمانده به تعداد دو برابر مورد نیاز نباشد باز هم انتخابات انجام می شود مگر اینكه نامزدها فقط به تعداد مورد نیاز یا كمتر باشند. در این صورت انتخابات دوباره آغاز می گردد.
ماده 4- در صورتی كه در دوم اخذ رأی آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد و طبق جدول تعداد خبرگان حوزه انتخابیه انتخاب یك یا چند نفر از نامزدهایی كه آراء مساوی دارند ضرورت پیدا كند، ملاك انتخاب قرعه می باشد كه در جلسه مشترك هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و ناظرین شورای نگهبان در استان خواهد گرفت.
* تبصره- نامزدهای انتخابات در صورت تمایل می توانند در جلسه قرعه كشی شخصاً و یا با اعزام فقط یك نفر ناینده شركت نماینده شركت نمایند. تریخ و محل قرعه كشی باید حداقل 24 ساعت قبل به داوطلبان ذیربط ابلاغ گردد.
ماده 5- در دور دوم انتخابات اگر بعضی از نامزدهای دارای آراء بیشتر از شركت در انتخابات منصرف شوند و یا منصرف شوند و یا فوت نماینده، به جای آنها از میان بقیه دارندگان رای در دور اول به ترتیب تعداد رای شركت می كنند و در این مرحله نامزد جدیدی نمی توان اضافه نمود.
* تبصره- انصراف نامزدهای انتخاباتی از شركت در انتخابات باید تا سه روز قبل از روز اخذ رای (72 ساعت قبل از شروع اخذ رای) كتباً به دفتر فرمانداری شهرستان مركز استان اعلام شود و بعد از پایان مهلت، استعفاء پذیرفته نشده و انتخابات تا حصول نتیجه ادامه می یابد.
ماده 6- مسئولیت نظارت بر انتخابات خبرگان، بر عهده شورای نگهبان است.
ماده 7- در هر دوره انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط، فقط می تواند یكبار و در یك شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی بدهد.
* تبصره- كلیه رأی دهندگان دور دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای كه در دور اول انتخابات رأی داده اند، شركت خواهند نمود.
ماده 8- اخذ رأی در سراسر كشور در یك روز و حداقل به مدت 10 ساعت به عمل می آید و در صورت لزوم قابل تمدید می باشد.
* تبصره- تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی به عهده وزیر كشور است.


بازگشت


موضوع : قوانین انتخابات / خبرگان
  • چاپ