» » » فصل دوم - شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

فصل دوم - شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

فصل دوم - شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 9- انتخاب كنندگان باید دارای شرایط زیر باشند.
    الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
    ب - داشتن پانزده سال تمام در روز اخذ رأی دور اول
ماده 10- اشخاص زیر از حق انتخاب كردن، محرومند.
    الف - صغار و مجانین
    ب - محرومین از حقوق اجتماعی
ماده 11- انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند.
    الف - اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
    ب - آشنائی كامل به مبانی اجتهاد، با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ، در حدی كه بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند.
    ج - بینش سیاسی، اجتماعی و آشنائی با مسائل روز
    د - معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
    ه - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
    تبصره 1- داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان، باید گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه مبنی بر واجد شرایط بودن خود را در زمان ثبت نام ارائه و تسلیم دارند.
    تبصره 2- كسانی كه رهبر صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید كرده است و كسانی كه در مجامع علمی یا نزد علماء بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذكور نمی باشند.
    تبصره 3- شرط سكونت، تولد و توطن در حوزه انتخابیه برای انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان لازم الرعایه نیست.
    تبصره 4- چنانچه اعضاء شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند نمی توانند نسبت به انتخابات استانی كه از آنجا داوطلب شده اند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند.


بازگشت


موضوع : قوانین انتخابات / خبرگان
  • چاپ