» » » فصل سوم - نحوه اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

فصل سوم - نحوه اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

فصل سوم - نحوه اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده 12- پس از وصول دستور مقام رهبری یا شورای رهبری مبنی بر انجام انتخابات خبرگان، وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف ده روز مراتب و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان را با استفاده از وسائل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
* تبصره- فرماندار مراكز حوزه های انتخابیه (فرمانداران شهرستان های مراكز استان) موظفند تاریخ شروع و محل ثبت نام و شرایط آن را با انتشار آگهی و استفاده از رسانه های گروهی به اطلاع داوطلبان و اهالی حوزه انتخابیه (استان ) برسانند. این آگهی باید حداقل پنج روز قبل از تاریخ شروع ثبت نام منتشر گردد.
ماده 13- داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان، باید چهارده روز از تاریخ شروع ثبت نام شخصاً یا به وسیله نماینده قانونی به فرمانداری مركز استان مراجعه و پرسشنامه اعلام داوطلبی را تكمیل و همراه با فتوكپی كلیه اوراق شناسنامه و 12 قطعه عكس جدید 4 * 6 خود به انضمام گواهی سه نفر از اساتید درس خارج حوزه های علمیه به فرمانداری مركز استان تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده 14- فرماندار مركز استان موظف است بلافاصله بعد از پایان مهلت ثبت نام سوابق و مدارك داوطلبان را در اختیار هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه قرار دهد. هیأت اجرایی مذكور مكلف است با حضور ناظران شورای نگهبان حداكثر ظرف سه روز با بررسی سوابق و مدارك داوطلبان نظریه صریح و مستدل خود را نسبت به هر یك از داوطلبان جداگانه و به تفكیك و با تنظیم صورت جلسه اعلام دارد. فرمانداری شهرستان مركز استان باید بدون اتلاف وقت و به محض دریافت نظریه هیأت اجرایی اصل و دو نسخه از فتوكپی پرسشنامه و سه برگ فتوكپی كلیه اوراق شناسنامه و 6 قطعه عكس و اصل و دو برگ فتوكپی گواهی اساتید درس خارج حوزه علمیه مربوط به هر یك از داوطلبان را همراه با دو نسخه صورت جلسه حاوی نظریه هیأت اجرایی وسیله پیك مخصوص و مطمئن سریعاً به ستاد انتخابات كشور ارسال دارد.
ماده 15- ستاد انتخابات كشور پس از دریافت مدارك مربوط به ثبت نام داوطلبان دو نسخه از مدارك مذكور را به هیأت نظارت مركزی تسلیم می دارد، و هیأت اگر نظری داشته باشد اضافه كرده و فتوكپی شناسنامه و اصل پرسشنامه و گواهی اساتید را در اختیار شورای نگهبان قرار می دهد.
ماده 16- شورای نگهبان ظرف هفت روز از تاریخ وصول مدارك داوطلبان هر استان رسیدگی لازم معمول و نظر خود را به وسیله هیأت نظارت مركزی به ستاد انتخابات كشور اعلام می دارد.
ماده 17- ستاد انتخابات كشور موظف است بلافاصله پس از وصول نظریه كتبی شورای نگهبان اسامی داوطلبان تأیید شده هر استان را با استفاده از رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) به اطلاع عموم رسانده و مراتب را به فرمانداری مركز حوزه انتخابیه اعلام دارد.
ماده 18- فرمانداران مراكز حوزه انتخابیه بلافاصله پس از دریافت اسامی داوطلبان مراتب را ضمن انتشار آگهی با استفاده از رسانه های گروهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه (استان) می رسانند.


بازگشت


موضوع : قوانین انتخابات / خبرگان
  • چاپ