فصل چهارم - تبلیغات

فصل چهارم - تبلیغات
ماده 19- به منظور تضمین برخورداری یكسان نامزدهای خبرگان از امكانات دولتی و بازرسی و كنترل نحوه تبلیغات نامزدها، در هر استان كمیسیونی به نام كمیسیون بازرسی تبلیغات انتخاب خبرگان در محل استانداری و بنا به دعوت استاندار تشكیل می گردد. ماده 20 اعضای كمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان عبارتند از :
    1- استاندار
    2- دادستان عالی ترین دادگاه محلی
    3- رئیس ناظران شورای نگهبان در استان یا نماینده منتخب شورای نگهبان
    4- مدیر یا سرپرست صدا و سیمای جمهوری اسلامی مركز استان یا استان مجاوری كه صدا و سیما دارد
ماده 21- برنامه های تبلیغاتی رادیو تلویزیون نامزدهای انتخابات خبرگان باید قبل از پخش، ضبط شود و از نظر كمیسیون بازرسی تبلیغات بگذرد.
ماده 22- نامزدهای انتخاباتی خبرگان كه صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و از طرف وزارت كشور اعلام شده، هر یك حق دارند به طور مساوی از امكانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مركز استان استفاده نمایند.
ماده 23- فعالیت های انتخاباتی نامزدها، رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنها وسیله وزارت كشور شروع، و 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد.
ماده 24- فعالیت انتخاباتی دور دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء دور اول شروع و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی دور دوم، ادامه می یابد.
ماده 25- نامزدهای خبرگان، با هر سمتی كه داشته باشند به طور یكسان مشمول این مقررات بوده و نباید تحت هیچ عنوان، بیش از آنچه توسط كمیسیون بازرسی تبلیغات تعیین شده، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استفاده نمایند. صدا و سیما نیز نباید از هنگام انتشار پذیرش نامزدی تا تعیین نتیجه برنامه های دیگر آنها را پخش كند.
ماده 26- استفاده از وسائل، پرسنل ، و سایر امكانات اداری دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می نمایند، برای تبلیغات كلیه نامزدهای خبرگان، اكیداً ممنوع است.
ماده 27- الصاق اعلامیه، پوستر ، و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمائی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و اتومبیل های دولتی و اتوبوس های شركت واحد اتوبوسرانی در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورین انتظامی مكلفند نسبت به برداشتن و از بین بردن چنین اوراق تبلیغاتی اقدام نمایند و در صورت مشاهده متخلفین، آنان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضائی تحویل دهند.
* تبصره- در صورتی كه مطبوعات و نشریات یومیه، هفتگی و ماهانه، در زمان ممنوعیت تبلیغات انتخابات، عكس و خبر و مطالبی بر له یا علیه یكی از نامزدهای خبرگان چاپ و منتشر نمایند، ناشر یا ناشرین بر طبق مقررات مسئول خواهند بود.
ماده 28- گزارش هرگونه سوء استفاده تبلیغاتی یا تخلف از مقررات قانونی، در كمیسیون بازرسی تبلیغات استان مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت اثبات تخلف مراتب رسماً از طریق وسائل ارتباط جمعی وسیله استاندار به اطلاع عمومی خواهد رسید.


بازگشت


موضوع : قوانین انتخابات / خبرگان
  • چاپ