» » » فصل پنجم - هیأت اجرایی و وظایف آن

فصل پنجم - هیأت اجرایی و وظایف آن

فصل پنجم - هیأت اجرایی و وظایف آن
ماده 29- ظرف پنج روز از تاریخ اعلام وزارت كشور از طریق رسانه های گروهی مبنی بر شروع انتخابات خبرگان و قبول داوطلبی در مركز هر استان هیات اجرایی انتخابات به ریاست فرماندار یا سرپرست فرمانداری شهرستان مركز استان و باعضویت رئیس كل یا سرپرست دادگستری استان، مدیر كل یا سرپرست اداره كل آموزش و پرورش استان، مدیر كل یا سرپرست اداره كل ثبت احوال استان و پنج نفر از معتمدین كه لااقل یك نفر از پنج نفر روحانی باشد تشكیل می گردد.
* تبصره- در استان های كه دادگستری استان تشكیل نشده ، بالاترین مقام قضائی مركز استان، به جای رئیس كل دادگستری استان، عضویت هیات اجرایی را خواهد داشت.
ماده 30- نحوه تعیین 5 نفر مذكور در ماده 29 بدین صورت است:
فرماندار مركز استان، رئیس كل دادگستری، مدیر كل آموزش و پرورش و مدیر كل ثبت احوال تشكیل جلسه داده، 25 نفر از روحانیون و معتمدین اقشار مردم حوزه انتخابیه را انتخاب وبا تنظیم صورت جلسه به فرماندار مركز استان معرفی می نمایند.
ماده 31- 25 نفر معتمدین منتخب موضوع ماده 30 بنا به دعوت فرماندار مركز استان ظرف دو روز پس از انتخاب، تشكیل جلسه داده و پس از حضور دو سوم مدعوین (17 نفر) از بین خود یا خارج، 5 نفر را به عنوان معتمدین اصلی و 5 نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیات اجرایی با رای مخفی و به اكثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.
ماده 32- فرماندار مركز استان مكلف است از 5 نفر معتمدین اصلی انتخاب شده برای شركت در جلسات هیات اجرایی انتخابات خبرگان حوزه انتخابیه دعوت به عمل آورد.
ماده 33- بلافاصله پس از اعلام وزارت كشور از طریق رسانه های گروهی فرماندار مركز استان موظف است كه دستور تشكیل هیات اجرایی شهرستان های تابعه استان صادر و به فرمانداری مربوطه ابلاغ نماید.
ماده 34- پس از وصول دستور فرماندار مركز حوزه انتخابیه (فرماندار شهرستان مركز استان) در مركز هر شهرستان هیات اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار یا سرپرست فرمانداری و با عضویت عالی ترین مقام قضائی دادگستری شهرستان و آموزش و پرورش و ثبت احوال و 5 نفر از روحانیون و معتمدین شهرستان تشكیل می شود.
برای انتخاب روحانیون و معتمدین عضو هیات اجرایی شهرستان، مقامات اداری هیات اجرایی در اولین جلسه خود 25 نفر از اقشار مختلف مردم شهرستان را انتخاب و با تنظیم صورت جلسه به فرماندار معرفی می نماید.
ماده 35- فرماندار مكلف است بلافاصله پس از دریافت اسامی 25 نفر روحانیون و معتمدین منتخب مقامات اداری هیات اجرایی شهرستان از آنان دعوت به عمل آورد كه حداكثر ظرف دو روز تشكیل جلسه دهند.
ماده 36- 25 نفر روحانیون و معتمدین موضوع ماده 34 پس از حضور و دو سوم مدعوین (17 نفر) از بین خود یا خارج 5 نفر را به عنوان معتمدین اصلی و 5 نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اكثریت نسبی آراء انتخاب و با تنظیم صورت جلسه به فرماندار معرفی می نماید تا نسبت به دعوت آنان برای شركت در جلسات هیات اجرایی دعوت به عمل آورد
ماده 37- بلافاصله پس از انتخاب معتمدین و تشكیل هیات اجرایی مركز شهرستان فرماندار موظف است دستور تشكیل هیات اجرایی بخش های تابعه را صادر و به بخشداران مربوطه ابلاغ نماید.
ماده 38- پس از وصول دستور فرماندار در مركز هر بخش، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار یا سرپرست بخشداری و با عضویت عالی ترین مقام قضائی بخش و آموزش و پرورش و چهار نفر از روحانیون و معتمدین بخش تشكیل می شود.
برای انتخاب روحانیون و معتمدین عضو هیأت اجرایی بخش سه نفر مقامات اداری هیأت اجرایی، در اولین جلسه خود 21 نفر از اقشار مختلف مردم بخش را انتخاب و با تنظیم صورت جلسه به بخشدار معرفی می نمایند.
* تبصره- در صورت عدم وجود هر یك از مقامات اداری مذكور در ماده 38 بخشدار از سایر مسؤولین ادارات بخش برای شركت در هیأت اجرایی دعوت به عمل می آورد.
ماده 39- بخشدار موظف است بلافاصله پس از دریافت اسامی 21 نفر روحانیون و معتمدین منتخب مقامات اداری هیأت اجرایی بخش از آنان دعوت به عمل آورد حداكثر ظرف یك روز تشكیل جلسه دهند.
ماده 40- 21 نفر روحانیون و معتمدین موضوع ماده 38 پس از حضور دو سوم مدعوین (14 نفر) از بین خود یا خارج 4 نفر را به عنوان معتمدین اصلی و 4 نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و به اكثریت نسبی آراء انتخاب و با تنظیم صورت جلسه به بخشدار معرفی می نمایند تا برای شركت در جلسات هیأت اجرایی از آنان دعوت به عمل آورد.
ماده 41- مقامات اداری كه بنا به اقتضای شغل خود به عضویت هیأت اجرایی حوزه انتخابیه (استان) یا شهرستان و یا بخش در می آیند تا زمانی كه از سمت اداری خود مستعفی و یا بركنار نشده اند، مكلف و موظف به شركت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و عدم شركت تعمدی و غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از انجام وظایف قانونی محسوب می گردد.
ماده 42- فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله پس از غیبت مقامات اداری عضو هیأت اجرایی، مراتب را با ذكر علت غیبت به ستاد انتخابات كشور اعلام دارند.
ماده 43- هرگاه در جریان انتخابات یك یا چند نفر ار معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرایی خودداری نمایند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار و یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد.
در هر حال تا زمانی كه اكثریت اعضای هیأت اجرایی باقی هستند، اقدامات هیأت قانونی است.
ماده 44- هر گاه معتمدین هیأت اجرایی با استعفا یا عدم حضور خود هیأت اجرایی را از اكثریت ساقط كنند، مقامات اداری عضو هیأت می توانند رأساً از معتمدین صلاحیت دار به جای آنان انتخاب و وسیله فرماندار و یا بخشدار از منتخبین جدید برای شركت در جلسات دعوت نمایند.
ماده 45- هیأت های اجرایی بخش ها بلافاصله پس از انتخاب معتمدین و تكمیل عده خود تشكیل جلسه داده، تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و مراتب را با ارسال صورت جلسه وسیله بخشدار به فرماندار شهرستان اعلام می دارند.
ماده 46- هیأت های اجرایی شهرستان ها پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مركز شهرستان و بخش مركزی و بررسی و تأیید مصوبات هیأت های اجرایی بخش های تابعه در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مراتب را صورت جلسه نموده و وسیله فرماندار شهرستان به فرماندار مركز حوزه انتخابیه (استان) اعلام می دارند.
ماده 47- هیأت اجرای مركز حوزه انتخابیه (استان) و هیأت های اجرایی شهرستان های تابع پس از بررسی و تأیید مصوبات هیأت های اجرایی بخش های تابع خود در مورد تعداد محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب كنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در شهرستان می نماید.
فرمانداران شهرستان تابع استان می باید چهار نسخه از آگهی منتشره را برای فرماندار مركز استان ارسال دارند و این فرمانداری موظف است سه نسخه از كلیه آگهی های منتشره در استان را به ستاد انتخابات كشور ارسال دارد یك نسخه از این آگهی ها به هیأت نظارت مركی فرستاده می شود.
ماده 48- هیأت های اجرایی بخش ها پس از تأیید تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی بخش مربوط ، توسط هیأت اجرایی شهرستان برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی، پنج نفر از معتمدین محل را كه دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به بخشدار جهت صدور حكم معرفی می نماید.
* تبصره- در صورتی كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد كافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرایی بخش می تواند افراد را از خارج برای آن شعبه انتخاب و با حكم بخشدار اعزام نماید.
ماده 49- فرمانداران و بخشداران موظفند حداقل نسبت به تعیین و استقرار سه نفر مأمور انتظامی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی اقدام نمایند در صورتی كه مأمور انتظامی به حد كفایت نباشد می توانند از پاسداران انقلاب اسلامی دعوت نمایند.
ماده 50- تصمیمات هیأت های اجرایی با اكثریت آراء اعضای هیأت معتبر است.
ماده 51- اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یك رئیس، یك نایب رئیس و سه منشی انتخاب می نمایند.
ماده 52- فرمانداران موظفند مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشداران تابعه برای هر یك از شعب ثبت نام و اخذ رأی یك نفر نماینده تعیین و اعزام دارند.
ماده 53- هیأت های اجرایی انتخابات خبرگان در سطح استان تحت ریاست فرماندار مركز استان و در شهرستان ها به ریاست فرماندار و در بخش ها به ریاست بخشدار محل مسؤول برگزاری و صحت جریان انتخابات حوزه مأموریت خود می باشند.
* تبصره- در كلیه مراحل برگزاری انتخابات خبرگان فرمانداران و هیأت های اجرایی شهرستان های تابعه استان موظف به اجرای دستورات قانونی فرماندار مركز استان و هیأت اجرایی حوزه انتخابیه (استان) می باشد.
ماده 54- چون در بخش های مركزی شهرستان ها، هیأت اجرایی تشكیل نمی شود لذا كلیه وظایف بخشدار و هیأت های اجرایی بخش های مركزی در امور انتخابات برعهده فرماندار و هیأت اجرایی مركز شهرستان محل است.
ماده 55- هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان و اطلاع هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه (استان) می تواند برای مناطق صعب العبور و كوهستانی و مسافت های دور كه تشكیل شعب ثبت نام و اخذ رأی مقدور نباشد شعبه ثبت نام و اخذ رأی سیار تعیین نماید.
ماده 56- هیأت های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از روز اخذ رأی محل شعب ثبت نام و اخذ رأی آماده و اعضای شعب در محل مستقر شوند.
ماده 57- برگ های انتخابات دارای دو قسمت است كه از محل نقطه چین از هم جدا می شوند.
قسمت اول تعرفه انتخابات محسوب می گردد و روی آن مشخصات رأی دهنده نوشته می شود و قسمت دوم ورقه رأی است كه به رأی دهنده تسلیم می گردد.
ماده 58- هرگاه بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رأی به علل مختلف از عهده قرائت آراء و تكمیل صورت جلسه برنیایند هیأت اجرایی رأساً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تكمیل صورت جلسه شعبه مذكور اقدام خواهد كرد.
ماده 59- مسؤولیت نگهداری و حفاظت كلیه اوراق و لوازم انتخاباتی و صندوق های رأی تا تحویل به اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی بر عهده نماینده فرماندار می باشد.
ماده 60- مسؤولیت نگاهداری و حفاظت مدارك انتخاباتی و صندوق های اخذ رأی تا تحویل به هیأت اجرایی شهرستان برعهده بخشدار یا سرپرست بخشداری است.
ماده 61- مسؤولیت نگاهداری و حفاظت اوراق و مدارك و صندوق های اخذ رأی تا وصول دستور امحاء آنها از طرف ستاد انتخابات كشور بر عهده فرماندار یا سرپرست فرمانداری است.
ماده 62- ستاد انتخابات كشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات هر استان دستور امحاء تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود. نظر شورای نگهبان به وسیله هیأت نظارت مركزی به ستاد انتخابات كشور ابلاغ می گردد.


بازگشت


موضوع : قوانین انتخابات / خبرگان
  • چاپ