» » » فصل هشتم - شكایات و مقررات جزائی و مواد متفرقه

فصل هشتم - شكایات و مقررات جزائی و مواد متفرقه

فصل هشتم - شكایات و مقررات جزائی و مواد متفرقه
ماده 101- ستاد انتخابات كشور بلافاصله پس از دریافت سه نسخه از صورت جلسه نهائی نتایج انتخابات هر استان دو نسخه از صورت جلسه مذكور را به هیأت نظارت مركزی شورای نگهبان تسلیم می كند و هیأت پس از بررسی و اظهار نظر یك نسخه آن را در اختیار شورای نگهبان قرار می دهد.
ماده 102- كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند، می توانند ظرف یك هفته از تاریخ اخذ رأی شكایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم دارند.
ماده 103- شورای نگهبان حداكثر ظرف یك هفته پس از دریافت صورت جلسه نهائی نتیجه انتخابات خبرگان هر استان از هیأت مركزی نظارت بر انتخابات، نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده آن استان به وسیله هیأت نظارت مركزی به ستاد انتخابات كشور اعلام خواهد داشت.
ماده 104- ستاد انتخابات كشور پس از دریافت نظریه شورای نگهبان، مراتب را به فرمانداری مركز حوزه انتخابیه جهت ابلاغ به هیأت اجرایی انتخابات به منظور صدور اعتبارنامه منتخب یا منتخبین خبرگان استان اعلام می دارد.
ماده 105- صدور اعتبار نامه منتخبین منوط به اعلام نظر شورای نگهبان است و اعتبار نامه منتخبین ملصق به عكس آنان در پنج نسخه از طرف هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه تهیه و تنظیم و یك نسخه از آن را به منتخب تسلیم و سه نسخه از آن به ستاد انتخابات كشور ارسال می گردد.
ماده 106- شكایاتی كه در جریان انتخابات خبرگان به شورای نگهبان یا ناظران آن یا هیأت های اجرایی تسلیم می شود، مانع از ادامه انتخابات نخواهد بود.
ماده 107- هیچ یك از اعضاء هیأت های اجرایی و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان نباید با نامزدهای انتخابات خبرگان استان خویشاوندی نسبی و یا سببی تا درجه سوم داشته باشند.
ماده 108- به هیأت های اجرایی بخش ها اجازه داده می شود كه در صورت احساس ضرورت با نظر ناظرین شورای نگهبان نسبت به تعویض تمام یا عده ای از اعضای یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی در دور دوم انتخابات اقدام نمایند ولی محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی برای دور دوم انتخابات همان محل های قبلی بوده و غیرقابل تغییر است.
ماده 109- هركس در هر دور انتخابات برگ انتخابات خبرگان را بخرد و یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و یا در امر انتخابات به نحوی از انحاء اخلال یا تقلب و تزویر و خیانت نمایند یا به تهدید یا تطمیع متوسل شود یا با شناسنامه متعلق به دیگری یا با شناسنامه مجعول با علم به جعلیت آن رأی بدهد، یا بگیرد و یا بیش از یكبار رأی دهد بر طبق مقررات مسؤول خواهد بود.
ماده 110- وزارت كشور مأمور اجرای قانون انتخابات خبرگان بوده و مسؤول حسن جریان انتخابات است و بدین منظور می تواند مأمورینی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به استان ها ، شهرستان ها، بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.
ماده 111- وزارت كشور موظف است با كسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب، انتخابات مجدد را در حوزه هائی كه انتخابات آنها متوقف و یا باطل شده بر اساس قانون انتخابات خبرگان و آئین نامه اجرایی آن برگزار نماید.
ماده 112- هر گاه یك یا چند نفر از خبرگان فوت یا استعفاء نمایند و یا به هر علتی حوزه انتخابیه ای نماینده ای را از دست بدهد، در صورتی كه بیش از یك سال به پایان دوره قانونی مجلس خبرگان باقی باشد وزارت كشور با تأیید شورای نگهبان برای انتخاب جانشین آنان براساس قانون انتخابات خبرگان و آئین نامه اجرایی آن اقدام می نماید مدت نمایندگی اینگونه منتخبین فقط تا پایان دوره قانونی مجلس خبرگان است.
ماده 113- هرگاه یك یا چند نفر از نامزدها در خاتمه رأی گیری در دور اول انتخابات با اكثریت مطلق آراء و یا در دور دوم با اكثریت نسبی انتخاب شده ولی قبل از صدور اعتبارنامه استعفا و یا فوت نمایند در صورت تأیید شورای نگهبان هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه به جای آنان از نفرات بعدی به ترتیب تعداد رأی انتخاب و نسبت به صدور اعتبار نامه آنان اقدام خواهد كرد.
ماده 114- عضویت هر فرد در بیش از یك هیأت اجرایی انتخابات خبرگان ممنوع است.
ماده 115- دستورالعمل مالی و اجرایی انتخابات خبرگان را وزارت كشور تهیه و به اجرا می گذارد.
ماده 116-این آئین نامه كه مشتمل بر 116 ماده و 18 تبصره است در جلسه مورخ 18/7/61 به تصویب شورای نگهبان رسید.


بازگشت


موضوع : قوانین انتخابات / خبرگان
  • چاپ