ردصلاحیت و عدم احراز 52درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان گلستان

ردصلاحیت و عدم احراز 52درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان گلستان

رئیس ستاد انتخابات استان در تشریح آخرین وضعیت داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیأت نظارت استان گفت: از مجموع 273 داوطلب باقی مانده در عرصه انتخابات 52 درصد داوطلبان شامل 147 نفر با رد صلاحیت و عدم احراز توسط هیأت نظارت استان و هیأت نظارت مرکزی انتخابات مواجه شدند.

ادامه مطلب

مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات، تضمین نظام را به دنبال خواهد داشت

مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات، تضمین نظام را به دنبال خواهد داشت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان گفت: مشارکت حداکثری مردم در صحنه انتخابات، تضمین نظام مقدس جمهوری اسلامی را بدنبال خواهد داشت.

ادامه مطلب

فصل اول – كليات

ماده 1 ـ انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر طبق مقررات اين قانون انجام مي گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد كه پيش از پايان دوره قبل ، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

ادامه مطلب

فصل دوم ـ كيفيت انتخابات

ماده 7 ـ انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود .
ماده 8 ـ انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آرا و در مرحله دوم و همچنين انتخابات مياندوره اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است .

ادامه مطلب

فصل چهارم ـ هيأت اجرائي

ماده 31 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بـخشـدار حوزه هـاي فرعـي ، صـادر نـموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه ، هيأت اجرائي انتخابات را بـا حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و نه نفر معتمدين موضوع ماده (32) تشكيل دهد .

ادامه مطلب

فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده 45 ـ داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند .

ادامه مطلب

فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات

ماده 66 ـ علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود :
خريد و فروش رأي .
رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد .
تهديد يا تطميع در امر انتخابات .
رأي دادن با شناسنامه جعلي .
رأي دادن با شناسنامه ديگري .

ادامه مطلب

فصل هشتم ـ شكايات و نحوه رسيدگي

ماده 68 ـ هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند .

ادامه مطلب

فصل نهم ـ مجازات

ماده 75 ـ مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس يا يك ميليون ( 000/000/1) تا پنج ميليون (000/000/5 ) ريال جـزاي نـقـدي و هـشت سـال مـحروميـت از عـضويت در هيأتـهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد .

ادامه مطلب