فصل ششم ـ تبليغات

مـاده 56 ـ فـعاليـت تبـليغـات انتـخاباتـي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي ( مرحله اول و دوم ) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت .
ماده 57 ـ استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن باستثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد .
متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند .
تبصره ـ اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط بـه امـضـاي آنـان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد .
ماده 58 ـ هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محلهاي مجاز الصاق گرديـده در زمـان قـانـوني تبـليغـات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود .
ماده 59 ـ انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولـتي دارد و فـعالـيت كـارمـنـدان در سـاعـات اداري و هـمچـنين استـفاده از وسـايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها وشـركتها و سـازمانـهاي وابسته به آنها و نهادها و مـؤسساتي كه از بودجه عمومي ( به هر مقدار ) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود .
تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند .
تبصره 2 ـ نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي نـامـزدهاي انتخـاباتـي را ولـو بـه صورت درج آگهي ندارند .
ماده 60 ـ اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت .
ماده 61 ـ الصاق اعلاميه ، عكس ، هرگونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و تابلوهاي منصوبه در معابر عمومي توسط بخش دولتي و وابسته به دولت و صندوقهاي پست ، باجه هاي تلفن ، پستهاي برق و تلفن ، تابلوها و املاك بخش خصوصي ، مگر با رضايت مالكين يا متصرفين ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضائي تحويل مي نمايند . فرمانداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاي چنين اوراقي اقدام نمايند و استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي گردد .
ماده 62 ـ هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثـبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحا گردد .
مـاده 63 ـ ستـادهـاي تبـليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخشها ، شهرها و شهرستانـها داير مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند داير گردد . در مواردي كه يك منطقه ، چند عنوان از عناوين فوق الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي باشد .
تبصره 1 ـ ستاد تبليغات انتخابات ، مركزي است كه فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها ، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد .
تبصره 2 ـ تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است .
ماده 64 ـ مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد . در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد .
ماده 65 ـ داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد


بازگشت


موضوع : قوانین انتخابات / مجلس شورای اسلامی
  • چاپ