» » آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شورای شهر کلاله

آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شورای شهر کلاله

  • Like
  • 0

آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شورای شهر کلاله

پس از گذشت مهلت مقرر رسیدگی به شکایات واصله اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر کلاله به شرح مندرج در فرم شماره 39 انتخاب شدند .

1-آقاي فريدون حالي پور نام پدر ايشانقلى داراي 4128 رأي

2-آقاي حاجي محمد الهي نام پدر ابراهيم داراي 4059 رأي

3-آقاي محمدجعفر استوان نام پدر چاری داراي 3704 رأي

4-آقاي مشدقلي ارازي خواجه نام پدر طاغان محمد داراي 3530 رأي

5-آقاي الله نور امان نفس نام پدر عوض نفس داراي 3524 رأي

به عنوان اعضاي اصلى و

1-آقاي الله نظر مرتضويان نام پدر مرتضي داراي 3258 رأي

2-خانم فاطمه قاسمي نام پدر مسلم داراي 2303 رأي

3-آقاي محمد محمدزاده نام پدر برات اله داراي 2296 رأي

به عنوان اعضاي على البدل شوراي اسلامى شهر انتخاب شدند .

در اجراي بند 2 ماده 73 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهاي اسلامى شهر چنان چه کسى

به تأييد صحت برگزاري انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اين

آگهى شکايت خود را به هيأت نظارت استان مستقردر استانداري اعلام نمايد .

آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شورای شهر کلاله

 


بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ