» » آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شورای شهر فراغی

آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شورای شهر فراغی

  • Like
  • 0

آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شورای شهر فراغی

اسامی منتخبین اعضای اصلی و علی البدل پنجمین دوره شورای اسلامی شهر فراغی

1-آقاي اسمعيل خالقى ترکمان نام پدر نورگلدي داراي 1211 رأي

2-آقاي قربان محمد قلي پاشي نام پدر حاجى محمد داراي 1174 رأي

3-آقاي جمعه گلدي سيدي نام پدر عاشور محمد داراي 1027 رأي

4-آقاي عبدالصمد مرادي نام پدر كريم بردي داراي 962 رأي

5-آقاي محمدصالح خجسته نام پدر قرربان محمد داراي 912 رأي

به عنوان اعضاي اصلى و

1-خانم فاطمه يزداني منش نام پدر غلام يحيي داراي 888 رأي

2-آقاي عبدالحميد ايشاني نام پدر نورمحمد داراي 876 رأي

3-آقاي سراج الدين محمدي نام پدر رجب محمد داراي 823 رأي

به عنوان اعضاي على البدل شوراي اسلامى شهر انتخاب شدند .

اينک در اجراي بند 2 ماده 73 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهاي اسلامى شهر چنان چه کسى

به تأييد صحت برگزاري انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اين

آگهى شکايت خود را به هيأت نظارت استان مستقردر استانداري اعلام نمايد .

 

آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شورای شهر فراغی


بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ