» » محمدحسن منتظری - مسئول کمیته حراست و استعلامات