» معرفی ستاد انتخابات استان گلستان-1394

معرفی ستاد انتخابات استان گلستان-1394

علی اصغر طهماسبی
رییس ستاد انتخابات استان

محمود ربیعی
 مسئول کمیته مالی و پشتیبانی

عبدالقدیر کریمی
مسئول کمیته حقوقی و بازرسی

علی یازرلو
مسئول کمیته اطلاع رسانی

محمدحسن منتظری
مسئول کمیته استعلامات و حراست

مهدی علی بگلی
مسئول کمیته فناوری و اطلاعات

حیدرعلی احمدی
مسئول کمیته امنیت

ابراهیم قدمنان
مسئول کمیته آموزش

حسن کاغذلو
دبیر ستاد انتخابات استان