ماده 11- نحوه همکاری دستگاه ها با وزارت کشور

ماده 11- آیا می دانید تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عمومي موظفند‌حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي‌است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ادامه مطلب

تبصره 5 - ماده 9 - شرایط رأی دهندگان در انتخابات میاندوره ای

تبصره 5 - ماده 9 - آیا می دانید در انتخابات مياندوره‌اي حوزه‌هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي‌داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.

ادامه مطلب

تبصره 4 - ماده 9 - شرایط رای دهندگان در دور دوم انتخابات

تبصره 4 - ماده 9 - آیا می دانید كليه رأي‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه‌اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده‌اند شركت خواهند نمود و كساني كه در‌ مرحله اول در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي‌توانند شركت نمايند.

ادامه مطلب

تبصره 3 -ماده 9 - زمان برگزاری دور دوم انتخابات

تبصره 3 -ماده 9 - آیا می دانید وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد ‌صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.

ادامه مطلب

تبصره 2- ماده 9 - امکان نامزدی در چند حوزه برای یک داوطلب وجود ندارد

تبصره 2- آیا می دانید هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي‌توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و ‌از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌گردند.

ادامه مطلب

تبصره 1- ماده 9 -چگونه انتخابات به دور دوم نمی رود

تبصره 1- آیا می دانید اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقل‌يك چهارم مجموع آراء را كسب كرده باشد به مجلس راه مي‌يابد

ادامه مطلب

ماده 9 - شرایط انتخابات نمایندگان مجلس در مرحله دوم

ماده9 - آیا می دانید چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آراء حاصل نگردد، انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد.

این موضوع بدين‌ معني است كه از بين نامزدهائي كه اكثريت حداقل يك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه‌ بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام‌آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.

ادامه مطلب