مشخصات کامل نامزدهای مورد نظر در برگ رأی به صورت خوانا نوشته شود

در اطلاعیه شماره 29 ستاد انتخابات کشور آمده است ، به جهت جلوگیری از تضیع حقوق نامزدهای انتخابات در هنگام نوشتن آراء مشخصات کامل نامزدهای مورد نظر خود را شامل نام و نام خانوادگی، کد و شهرت ایشان بصورت خوانا در برگ رأی قید شود .

ادامه مطلب

نحوه رأی دادن افراد محروم از نعمت سواد و دارای نقص عضو به نامزد مورد نظر

 هموطنانی که از نعمت سواد محرومند و یا به دلیل نقص عضو قادر به نوشتن رأی خود نیستند ، برای شرکت در انتخابات می توانند به همراه شخصی با سواد ، به شعب اخذ رأی مراجعه و پس از انتخاب نامزد مورد نظر خود رأی دهند .

ادامه مطلب

حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی مجاز است

 

در اطلاعیه شماره 23 ستاد انتخابات کشور آمده است : حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی به همراه کارت شناسایی صادره از سوی هیأت نظارت مربوطه مجاز است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ متن اطلاعیه شماره 23 ستاد انتخابات کشور به شرح ذیل می باشد.

ادامه مطلب