» » » فصل سوم ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

فصل سوم ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

  • Like
  • 0

ماده 27 ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند :
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
پانزده سال تمام .
عاقل بودن .
ماده 28 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :
اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران .
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه .
حداقل مدرك فوق ديپلم و يا معادل آن .
نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه .
سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي ، شنوايي و گويايي .
حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام .
تبصره 1 ـ داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام ، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند .
تبصره 2 ـ كساني كه سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند از شرط مذكور در بند (4) مستثني مي باشند .
ماده 29 ـ اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند :
الف ـ اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل دو ماه از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي .
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي .
مشاورين و معاونين رئيس جمهور .
رؤساي دفاتر سران سه قوه .
وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها .
معاونين و مشاورين وزرا .
مـديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا .
اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات .
رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي .
رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي .
دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي .
رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي .
رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي .
رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور .
رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي .
رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي .
استانداران .
معاونين و مشاورين استانداران .
فرمانداران .
بخشداران .
شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري .
رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي .
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي .
اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها .
اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد .
رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي .
رؤسـا و سـرپرستـان بنيادهاي ( مستضعفان ، شهيد ، 15 خرداد ، مسكن ) ، كميته امداد امام خميني (ره) ، نهضت سواد آموزي ، سازمان تبليغات اسلامي ، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون ، معاونين و مشاورين آنان .
شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات .
ب ـ اشـخاص زيـر از داوطلـب شـدن در حـوزه هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استـعفا نـموده و بـه هيـچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
ائمه جمعه دائمي .
قضات .
مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان .
مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان .
رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان .
رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها .
اعضاي هـيأت مـديـره و مـديـران عـامـل شـركتهـاي دولـتي و وابـسته به دولت در استان و شهرستان .
سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانكها در استان و شهرستان .
سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان .
مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .
ج ـ اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود .
تبصره 1 ـ كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بند هاي (الف) و (ب) مشمول اين ماده مي باشند . تشخيص همطرازي با سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد .
تبصره 2 ـ در مورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت ، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد ، قبول استعفا شرط است . همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي باشد .
تبصره 3 ـ به هنگام ثبت نام ، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده دو ماه قبل از ثبت نام الزامي است .
تبصره 4 ـ وزارت كشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم برساند .
ماده 30 ـ اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند :
كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند .
ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را به نام خود ثبت داده اند .
وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب ، سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است .
كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند .
محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي .
مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق .
محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد .
قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد .
محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانوني اساسي باشند .
وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها ، نمايندگان مجلسين سنا ، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك .
محكومين به خيانت و كلاهبرداري ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي


بازگشت


موضوع : آرشیو سال 1394 / قوانین انتخابات 1394
  • چاپ