» » اصل صدو یکم قانون اساسی

اصل صدو یکم قانون اساسی

  • Like
  • 1

آیا می دانید براساس اصل صدو یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.

 


بازگشت


موضوع : آیا میدانید ؟؟
  • چاپ