» » اصل صد و دوم قانون اساسی

اصل صد و دوم قانون اساسی

  • Like
  • 0

آیا می دانید براساس اصل صد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراي عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شوراي اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

 


بازگشت


موضوع : آیا میدانید ؟؟
  • چاپ