» » اصل صدو سوم قانون اساسی

اصل صدو سوم قانون اساسی

  • Like
  • 1

آیا می دانید براساس اصل صدو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

 


بازگشت


موضوع : آیا میدانید ؟؟
  • چاپ