» » باید مهر مرحله دوم انتخابات در اولین مربع خالی سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات درج شده و عدد۲/۹ بر روی آن نوشته شود.

باید مهر مرحله دوم انتخابات در اولین مربع خالی سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات درج شده و عدد۲/۹ بر روی آن نوشته شود.

  • Like
  • 0

بسمه تعالی
اطلاعیه شماره ۷
مسئولین محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی توجه نمایند که باید مهر مرحله دوم انتخابات در اولین مربع خالی سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات درج شده و عدد۲/۹ بر روی آن نوشته شود.
ضمناً اعضای شعب اخذ رأی باید شناسنامه مراجعه کننده را بازدید نمایند تا مطمئن شوند که صفحات شناسنامه متعلق به همان شناسنامه باشد. لازم به ذکر است چنانچه صفحه مزبور کاملاً پرشده باشد، مهر مرحله دوم انتخابات در قسمت مناسبی از صفحه توضیحات ضرب گردد. توجه نمایید که کارتهای منضم به شناسنامه که مخصوص ضرب مهرهای اضطراری است هیچگونه ارتباطی به انتخابات ندارد و به هیچ عنوان نباید در این امر از آن استفاده شود.
ستاد انتخابات کشور


بازگشت


موضوع : اطلاعیه ها-آرشیو
  • چاپ