» » ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

  • Like
  • 0

آیا می دانید بر اساس ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ،دوره ریاست جمهوري اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبري آغاز می گردد .

 


بازگشت


موضوع : قوانین انتخابات
  • چاپ