» » ماده دو قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ماده دو قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

  • Like
  • 0

آیا می دانید بر اساس ماده دو قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ،اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شوراي نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبري تقدیم می گردد .

 


بازگشت


موضوع : قوانین انتخابات
  • چاپ