» » مقام معظم رهبری : قشرهاى مختلف مردم كوشش كنند كه امر انتخابات و مجلس را هميشه مهم بشمارند.