» » آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رامیان

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رامیان

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رامیان

 در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر رامیان می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رامیان به شرح زیر است:
 
اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رامیان
1        ابوالفضل بای  فرزند جانعلی کد      124
2        جعفر بای  فرزند عبدالرضا کد          127
3        علی بای  فرزند محمدعلی کد  129
4        محمدرضا بای فرزند غلامعلی کد 142
5        بهنام جاهدی فرزند اسداله  کد 146
6        علی اکبر جاهدی فرزند نصراله کد 147
7        سیدمحمد حسینی   فرزند ابراهیم کد 148
8        ماه بانو سادات حسینی فرزند سیدایوب کد 149
9        سیدمحمد حسینی نژاد فرزند        سید داود کد  151
10      الناز رجبلو  فرزند محمود کد  152
11      جمشید رجب لو فرزند ستار  کد 154
12      حبیب اله رجب لو فرزند اله وردی کد          156
13      حسن رجبلو   فرزند غلامحسین کد  157
14      حمید رجبلو    فرزند عبدالرسول کد  158
15      علیرضا رجبلو  فرزند رمضان کد 159
16      غلامرضا رجبلو فرزند محمدعلی کد  161
17      وحید رجب لو  فرزند محمدرضا کد  167
18      خداداد رجبلی فرزند علی اکبر کد  168
19      فاطمه زمانی  فرزند ابراهیم  کد 169
20      سلمان سجادی فر فرزندحسین کد 171
21      علی شهمرادی فرزند          علی اکبر  کد 172
22      محمد صادق لو فرزند جبار  کد 174
23      رحمن صالحی نسب  فرزند حاجی   کد 175
24      رمضان عجم خیجی   فرزند حمایل کد 176
25      علیرضا عرفانی فرزند علی   کد 178
26      الیاس کاغذلو  فرزند مسلم کد 179
27      نوراله کهساری فرزند صفر کد 182
28      محسن کوهساریان   فرزند الیاس کد 184
29      سیدابراهیم میرخاندوزی فرزند سیدمرتضی کد  186
30      مریم هدایتی کرد فرزند علی کد  189
 
اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر خان ببین
1        رضا ابراهیمی فرزند  عباس کد        15
2        علی اصغر ابراهیمی  فرزند  علی اکبر کد   17
3        ابوالقاسم اخلی فرزند ابراهیم کد  18
4        مجتبی اسفندیاری    فرزند  عیدی محمد کد         19
5        ابراهیم اسماعیلی    فرزند محمد کد 24
6        علی اسمعیلی فرزند عیدی کد 25
7        اکبر برزمینی  فرزند محمد کد 26
8        علی بیانی    فرزند یارمحمد کد 27
9        مهدی بیانی   فرزند  علی کد  28
10      علیرضا پیری   فرزند  عطامحمد کد 29
11      صدیقه تازیکه  فرزند  عباس کد 41
12      امیر ترک لاله باغ فرزند عیسی کد42
13      قربان جعفری  فرزند علی کد 45
14      میلاد جعفری  فرزند قربان کد          46
15      حسن جعفری کلوکن فرزند ولی کد 47
16      فریبا جعفری کلوکن   فرزند براتعلی کد 48
17      ابوالقاسم جوادی فرزند حیدر کد 51
18      سیدعلی اکبر حسینی فرزند میرهاشم کد 54
19      عاطفه سادات حسینی فرزند میرزا  کد 56
20      مجید حمیدی ژاله  فرزند حیدر کد 57
21      حسن سرگزی           فرزند نوراله  کد 59
22      اصغر علیمردانی فرزند         قدمعلی کد    62
23      علی محمد قاسمی  فرزند رمضانعلی کد 64
24      علم رضا کیان فرزند  محمد کد 65
25      حسن مشالگردی     فرزند سلیمان کد      67
26      مجید نورمحمدیان      فرزند محمدحسن کد 68
 
 
 
 
 
اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر دلند
1        حمیده ارجونی  فرزند رضا کد 15
2        علی آزاد فرزند محمدحسن کد       16
3        حسن آشکارکلائی فرزند عباس کد  17
4        روح اله اصغری          فرزند بدیل کد         18
5        آرزو برزمینی   فرزند رمضانعلی کد   19
6        مراد برزمینی  فرزند ابراهیم کد       24
7        مهدی برزمینی فرزند حسین کد      25
8        نبی اله برزمینی فرزند ذبیح کد       26
9        صغری جعفری زاده    فرزند قاسمعلی کد   27
10      سیداحمد حسینی    فرزند سیدرمضان کد  28
11      سیدرمضان حسینی فرزند    رضا کد 29
12      راضیه السادات حقی فرزند  سیدابوالفضل کد 41
13      محترم خسرویان فرزند علی کد 42
14      سعید رهنما   فرزند محمد کد 45
15      محمد سارانی          فرزند  علی کد 46
16      مجتبی سرگلزائی فرزند علی رضا کد 47
17      غلامرضا شهرکی فرزند دادخدای کد 48
18      محمدرضا عرب ابوئی فرزند صفر کد  51
19      احمد فیروزیان فرزند کامران کد 52
20      علی اکبر مسعودی   فرزند عیدی محمد کد          54
21      مسلم مهاجروطن فرزند صفرعلی کد         56
22      مهران مهاجروطن فرزند صفرعلی کد 57
23      غلامرضا وطنی فرزند رمضانعلی کد 58
 
 
 
 
اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر تاتارعلیا
1        غلامحسین پهلوان نژاد  فرزند درمحمد کد  15
2        احسان جرجانی فرزند آیدقدی کد    16
3        امین جرجانی فرزند عاشوربردی کد 17
4        جبار جرجانی  فرزند ولی محمد کد  18
5        رشید جرجانی         فرزند  سالار کد 19
6        سارا بی بی جرجانی          فرزند پهلوان کد 21
7        عبدالجلیل جرجانی   فرزند حسن کد 24
8        عبدالرحمن جرجانی  فرزند ابراهیم کد  25
9        علی جرجانی فرزند  کرجی کد 27
10      کمال جرجانی فرزند قارلی  کد  28
11      مسعود جرجانی فرزند حالت  کد  29
12      همراه جرجانی  فرزند انه قلی کد 42
13      رحمت اله خوجم لی  فرزند حضرت قلی کد 45
14      شمس الدین سلاقی فرزند امان سید کد    46
15      جلال طاطاری فرزند حمید کد  47
16      لقمان طاطاری          فرزند محمدبردی کد 48
17      قدیر گرگانی   فرزند غلامعلی کد     49

بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ