» » مقام معظم رهبری : همچنانى كه اصل انتخابات يك تكليف الهى است، انتخاب اصلح هم تكليف الهى است.