ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیا می دانید بر اساس ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ، چنانچه شوراي نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوري را در سراسر کشور متوقف یا باطل اعلام نماید وزارت کشور با کسب نظر شوراي نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

ادامه مطلب

قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا