» » قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور

  • Like
  • 0

آیا می دانید بر اساس قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور، تعداد اعضاي شوراي اسلامی روستاهاي تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهاي بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

 


بازگشت


موضوع : قوانین انتخابات
  • چاپ