» » ماده 4 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ماده 4 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

  • Like
  • 0

آیا می دانید بر اساس ماده 4 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ،کارکنان دولت در صورتی که به ریاست جمهوري انتخاب شوند سنوات ریاست جمهوري در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد .

 


بازگشت


موضوع : قوانین انتخابات
  • چاپ