» » مقام معظم رهبری : انتخابات مجلس مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود و كشور است.