» مطالب برای 11.02.1403

همه تلاش ما در ستاد انتخابات و تاکید استاندار، سلامت انتخابات است

همه تلاش ما در ستاد انتخابات و تاکید استاندار، سلامت انتخابات است

معاون سیاسی، امنیتی استاندار و رئیس ستاد انخابات استان گلستان گفت : همه تلاش ما و تاکید استاندار معزز ، در دور دوم انتخابات همانند دور اول، سلامت انتخابات است و قطعاً اگر تخلفی از عوامل اجرایی انتخابات سربزند مماشات نخواهد شد.

ادامه مطلب

همه تلاش ما در ستاد انتخابات و تاکید استاندار، سلامت انتخابات است

همه تلاش ما در ستاد انتخابات و تاکید استاندار، سلامت انتخابات است

معاون سیاسی، امنیتی استاندار و رئیس ستاد انخابات استان گلستان گفت : همه تلاش ما و تاکید استاندار معزز ، در دور دوم انتخابات همانند دور اول، سلامت انتخابات است و قطعاً اگر تخلفی از عوامل اجرایی انتخابات سربزند مماشات نخواهد شد.

ادامه مطلب

اجازه ندهید شبهه و شایعه اتحاد در خانواده انتخابات را خدشه‌دار کند

اجازه ندهید شبهه و شایعه اتحاد در خانواده انتخابات را خدشه‌دار کند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان و رئیس ستاد انتخابات استان گفت : اجازه ندهید شبهه و شایعه ، اتحاد در خانواده انتخابات را خدشه‌دار کند لیکن در صورت محرز شدن تخلف از سوی هر یک از عوامل برگزاری انتخابات با قاطعیت برخورد نمایید، کمیسیون تخلفات استانداری نیز به فوریت رسیدگی خواهد کرد.

 

ادامه مطلب

اجازه ندهید شبهه و شایعه اتحاد در خانواده انتخابات را خدشه‌دار کند

اجازه ندهید شبهه و شایعه اتحاد در خانواده انتخابات را خدشه‌دار کند

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان و رئیس ستاد انتخابات استان گفت : اجازه ندهید شبهه و شایعه ، اتحاد در خانواده انتخابات را خدشه‌دار کند لیکن در صورت محرز شدن تخلف از سوی هر یک از عوامل برگزاری انتخابات با قاطعیت برخورد نمایید، کمیسیون تخلفات استانداری نیز به فوریت رسیدگی خواهد کرد.

 

ادامه مطلب