» » » فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

  • Like
  • 0

ماده 45 ـ داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند .
مراتب قبلاَ به وسيله وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مكلفند مراتب را به وسايل مقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند .
تبصره 1 ـ داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور بسر مي برند ، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط پرسشنامه داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي صلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانه نيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را به وسيله تلكس يا سريعترين وسيله مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام مي نمايد تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به عمل آيد .
تبصره 2 ـ داوطلبان نمايندگي مي توانند فرم داوطلبي را از وزارت كشور دريافت و پس از تكميل به وزارت كشور ارجاع نمايند . وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزه انتخابيه مربوطه اعلام نمايد .
تبصره 3 ـ تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليه داوطلبان ظرف حـداكـثر سـه روز پـس از خـاتمه ثـبت نـام توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال مي گردد .
ماده 46 ـ هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاَ و به صورت كتبي مي توانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراَ به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي رسد ، عدول از انصراف پذيرفته نمي شود .
ماده 47 ـ فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد .
وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مـشخصـات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد .
ماده 48 ـ وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات ، دادستاني كل ، سازمان ثبت احوال كـشور و اداره تـشخيـص هـويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد . مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند .
تبصره ـ وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت نگاري به عمل آورد .
ماده 49 ـ وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند عيناَ مدارك و نتايج بررسي را در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند .
ماده 50 ـ هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسيهاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاَ به هيأتهاي نظارت اعلام نمايند .
تبصره ـ رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد .
ماده 51 ـ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند .
تبصره ـ كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب ، شكايت خود را مستدلاَ به هيأت نظارت استان اعلام نمايند .
ماده 52 ـ گزارشها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت جلسه مي شود . چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب ، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد ، هيأت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص ، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد . هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعلام مي نمايد .
تبصره 1 ـ هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت ، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد .
تبصره 2 ـ فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت ، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است ، به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود ، كتباَ به شوراي نگهبان شكايت نمايند .
تبصره 3 ـ در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحـيت آنـان مـورد تـأيـيد هيـأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است ، داوطلبان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند . شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيأت مركزي نظارت نظر قطعي و نهايي خود را درخصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود .
ماده 53 ـ در صورتي كه معتمدين هيأت اجرائي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خـود مـقررات قـانونـي انتـخابات را رعـايت ننـمايند ، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي يا به طور كلي تشكيل مجدد هيأت اجرائي اقدام نمايد ، تعويض بعض اعضاء و يـا تغيـير كـل هيـأت اجرائي حسب مورد طبق مواد (32) و (35) اين قانون انجام خواهد شد .
ماده 54 ـ در مواردي كه طبق گزارشها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأتهاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد .
ماده 55 ـ هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاَ مي توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند :
الف ـ حوزه هاي داراي يك نماينده به ازاي هر صندوق يك نماينده .
ب ـ حوزه هاي داراي دو نماينده به ازاي هر دو صندوق يك نماينده .
ج ـ حوزه هاي داراي سه نماينده به ازاي هر سه صندوق يك نماينده .
د ـ حوزه هاي داراي چهار نماينده به ازاي هر چهار صندوق يك نماينده .
ه ـ حوزه هاي داراي پنج نماينده به ازاي هر پنج صندوق يك نماينده .
و ـ حوزه هاي داراي شش نماينده به ازاي هر شش صندوق يك نماينده .
همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوقها يك نماينده . اين نمايندگان مي توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند . چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد بدون دخالت ، مراتب را به هيأتهاي اجرائي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان كتباَ اعلام خواهند نمود .
حضور نمايندگان هر يك از كانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسه بلامانع است . ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (83) قانون محكوم خواهد شد .
تبصره ـ حضور ديگر افراد به جز مسئولين ( مسئولين و اعضاي صندوقهاي اخذ رأي ، ناظرين شوراي نگهبان ، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور ، نمايندگان نامزدها ) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب مي گردد . مأمورين انتظامي و مسئولين در صندوقهاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول جلوگيري به عمل آورند . متخلفين به مجازات مقرر در ماده (75) محكوم خواهند شد


بازگشت


موضوع : آرشیو سال 1394 / قوانین انتخابات 1394
  • چاپ