» » » فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ، تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي

فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ، تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي

  • Like
  • 0

ماده 89 ـ فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظف اند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبار نامه منتخبين حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نماينده وي كه كتباً معرفي مي شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند .
ماده 90 ـ پـس از آنكـه اعتـبارنامه هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزير كشور ميرساند .
مـاده 91 ـ وزير كـشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي نمايد تا در تهران حضور يابند . نمايندگان منتخب موظف اند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند .
ماده 92 ـ وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
ماده 93 ـ آئين نامه اجـرائي ايـن قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا مي گذارد .
ماده 94 ـ كساني كه به موجب قانون سابق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و قانون تغيير عنوان اعضاي شوراهاي اسلامي روستايي كه به شهر تبديل شده اند مصوب 17/5/1378 به جهت سمت و مقام خود ملزم به استعفا بوده و در موعد مقرر استعفا نموده اند مي توانند در انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي داوطلب شوند ، همچنين كساني كه علاوه بر افراد فوق الذكر براساس اين قانون ملزم به استعفا شده اند در صورتي مي توانند در انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي داوطلب شوند كه ده روز پس از تصويب و ابلاغ اين قانون به رئيس جمهور استعفا بدهند .
اين قانون پس از تصويب و ابلاغ به رئيس جمهور لازم الاجرا مي گردد .
وزارت كشور موظف است بلافاصـله پس از تصويب اين قانون ، مراتب را به اطلاع عموم برساند . قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/9/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .


بازگشت


موضوع : آرشیو سال 1394 / قوانین انتخابات 1394
  • چاپ