اصل یکصد و سی و یکم ( 131 ) قانون اساسی

آیا می دانید وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم ( 131 ) قانون اساسی، موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم ( 119 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مراتب برگزاري انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوري را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ادامه مطلب

اصل صد و ششم قانون اساسی

آیا می دانید براساس اصل صد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

ادامه مطلب

اصل صد و دوم قانون اساسی

آیا می دانید براساس اصل صد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراي عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شوراي اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب

اصل صدو یکم قانون اساسی

آیا می دانید براساس اصل صدو یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.

ادامه مطلب

اصل 6 قانون اساسی

آیا می دانید براساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جمهوري اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات؛ انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، اعضاي شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین گردد.

ادامه مطلب