» » اصل صد و ششم قانون اساسی

اصل صد و ششم قانون اساسی

  • Like
  • 1

آیا می دانید براساس اصل صد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.


بازگشت


موضوع : آیا میدانید ؟؟
  • چاپ