» » "اهميت انتخابات مجلس اين است كه شما با انتخاب نماينده‏ ى مجلس، در واقع سرنوشت كشور را رقم مى‏زنيد."

"اهميت انتخابات مجلس اين است كه شما با انتخاب نماينده‏ ى مجلس، در واقع سرنوشت كشور را رقم مى‏زنيد."

  • Like
  • 1

مقام معظم رهبری : اهميت انتخابات مجلس اين است كه شما با انتخاب نماينده‏ى مجلس، در واقع سرنوشت كشور را در چهار سال آينده رقم مى‏زنيد.


بازگشت


موضوع : سخنان امام (ره) و رهبری
  • چاپ