» » انتشار آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر بندر ترکمن و سیجوال

انتشار آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر بندر ترکمن و سیجوال

انتشار آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر بندر ترکمن و سیجوال

 آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر بندر ترکمن و سیجوال به شرح زیر منتشر شد.
  به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان ترکمن؛ در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر بندرترکمن مي رساند که ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار مي شود و اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر بندر ترکمن به شرح زير مي باشد:
1-آقای حاجي مراد آرخي مشهور به استاد آرخى فرزند انه عراز کد نامزد 125
 2-خانم رقيه ارخي فرزند رجب قلي کد نامزد 126
 3-آقای عبدالرزاق ارساری مشهور به قيوم فرزند مردقلي کد نامزد 127
 4-آقای اشكان آزادفر مشهور به کاکا جان پنق فرزند احسان کد نامزد 128
 5-آقای داود اسلام نيا فرزند سعيدمحمد کد نامزد 129
 6-آقای داريوش اق فرزند تاج محمد کد نامزد 141
 7-آقای عبدالمنان امانيان فرزند سبحان بردی کد نامزد 142
 8-آقای يوسف انامرادنژاد فرزند طعنه قربان کد نامزد 145
 9-آقای محمدحسن ايرجي مشهور به حاج فرزند محمدتقي کد نامزد 146
 10-آقای بهزاد ايری فرزند محمد کد نامزد 147
 11-آقای عبدالصمد بشكند فرزند پرلي کد نامزد 149
 12-آقای افشين پرنگ فرزند جليل محمد کد نامزد 151
 13-آقای کمال پورقاز فرزند محمددردی کد نامزد 154
 14-آقای بهرام جرجاني فرزند انامحمد کد نامزد 158
 15-آقای آق اويلي جعفری چوگان فرزند حاجي رحمت کد نامزد 159
 16-آقای بهرام محمد چوکان فرزند طوغانقلي کد نامزد 161
 17-آقای يحيي چوگان فرزند مولامقلي کد نامزد 164
 18-آقای عبدل يحيي حانه مشهور به يحيى پورقاز فرزند حسين قلي کد نامزد 165
 19-خانم گوهرشاد حسيني فرزند هادی کد نامزد 168
 20-خانم لطيفه خوجه پور فرزند تواق بردی کد نامزد 169
 21-آقای عليرضا دامغاني فر فرزند رمضانعلي کد نامزد 171
 22-آقای موسي رضائي مشهور به محمد نانوا فرزند محمد کد نامزد 172

 23-آقای عبدی شيخ فرزند شاه بردی کد نامزد 174
 24-آقای عبدالخالق صميمي فرزند عبدالحكيم کد نامزد 175
 25-آقای محمد کر فرزند پرويز کد نامزد 179
 26-آقای فرشيد کلته فرزند تاج دردی کد نامزد 184
 27-آقای بهروز کمي مشهور به حاجى امان فرزند قليج دردی کد نامزد 185
 28-آقای عبدالرحيم کمي فرزند امان محمد کد نامزد 186
 29-آقای لطيف کمي مشهور به متين فرزند شمس محمد کد نامزد 187
 30-آقای عبدالله ميرابي فرزند قربانگلدی کد نامزد 191
 31-آقای فريدون نورگلدی مشهور به رجب فرزند انه کد نامزد 192
 32-آقای کمال الدين يارعلي مشهور به ثوبى فرزند عظيم قلي کد نامزد 195
 
در اجرای ماده 54قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر سيجوال مي رساند که ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1400/03/28 برگزار مي شود و اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر سيجوال به شرح زير مي باشد:
1-آقای بهروز ايری فرزند حاجي محمد کد نامزد 15
2-آقای حاجي مراد ايری مشهور به پيروز فرزند امانمحمد کد نامزد 16
 3-آقای طاها ايری مشهور به فاروق فرزند عرازگلدی کد نامزد 17
 4-آقای عبدالرضا ايری فرزند امان کد نامزد 18
 5-آقای عبدالمجيد ايری فرزند عاشور کد نامزد 19
 6-آقای عبدالواحد ايری مشهور به وحيد فرزند منكلي کد نامزد 21
 7-آقای مسعود ايری فرزند فرامرز کد نامزد 24
 8-آقای نظرگلدی ايری مشهور به حاجى فرزند رجب کد نامزد 25
 9-آقای ابراهيم برهاني فرزند عبدالشكور کد نامزد 26
 10-آقای مسعود پورقاز مشهور به عبدی فرزند يعقوب کد نامزد 27
 11-آقای مسعود پورقاز مشهور به دهيار فرزند اناقلي کد نامزد 28
 12-آقای نعمت الله پورقاز مشهور به نعمت فرزند رحمت الله کد نامزد 29
 13-آقای سيروس چوکان فرزند يگن محمد کد نامزد 41
 14-آقای عبدالله شيخ مشهور به کاکاجان فرزند باباحاجي کد نامزد 42
 15-آقای نازمحمد گلي نيا فرزند عبدالغفور کد نامزد 46

 

بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ