» » انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر کلاله و فراغی

انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر کلاله و فراغی

پس از اتمام زمان بندی برسی صلاحیت نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی،اسامی نهایی و کد نامزدها شهر کلاله و فراغی اعلام شد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان کلاله;اسامی نهایی و کد نامزدها شهر کلاله و فراغی به شرح ذیل می باشد:

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرکلاله

1-خانم زهرا آباریان فرزند خان محمد کد نامزد 124

2- آقای یوسف ابراهیمی مقدم فرزند علی کد نامزد 125

3- آقای موسی آذریان فرزند حسین کد نامزد 128

4- آقای مشد قلی ارازی خواجه  فرزند طاغان محمد نامزد 129

5- آقای جبار بردی ارتق زاده  فرزند کریم قلی کد نامزد 141

6- آقای حسین ارقند فرزند ملنگ کد نامزد 142

7- آقای عباس آریان پور فرزند محمد کد نامزد 145

8- آقای دردی ازونی دوجی فرزند تاج گلدی کد نامزد 146

9- آقای انه محمد استوانفرزند مرد محمد کد نامزد 147

10- آقای علی اکبری فرزند ایرج کد نامزد 149

11- خانم آمنه امدادیفرزند شکر کد نامزد 152

12- آقای علی رضا آوردین فرزند حسین کد نامزد154

13- آقای محمد اووی زاده فرزند شیخ دردی کد نامزد156

14- آقای عبدی بدراق نژاد فرزند بیرام محمد کد نامزد158

15- آقای علی بکروی فرزند رستم کد نامزد 159

16- آقای خلیل پشتیبان فرزند صوفی کد نامزد161

17- آقای منصور پقه فرزند قربان اقا کد نامزد 162

18- آقای حیدر پنجه کوبی فرزند عباس کد نامزد164

19- آقای علیرضا پنجه کوبیفرزند شریف کد نامزد165

20- آقای اسفندیار پودینه فرزند حسین کد نامزد168

21- آقای عباسعلی پودینه فرزند مولاداد کد نامزد169

22- آقای رمضان پیری فرزند میران کد نامزد172

23- آقای محمد ترخوانهفرزند امان الله کد نامزد174

24- آقای آتا تکهفرزند عوض کد نامزد175

25- آقای رضا جامی فرزند مهرعلی کد نامزد178

26- خانم مریم جامی فرزند عباس کد نامزد179

27- آقای امان محمد جان قربانی غراوی فرزند طاهر محمد کد نامزد181

28- آقای اراز محمد چرکزی فرزند کناس کد نامزد182

29- آقای فریدون خالی پور فرزند ایشانقلی کد نامزد 184

30- آقای ابراهیم حسین زاده فرزند نظر محمد کد نامزد185

31- آقای حسن خادمی فرزند محمد حسین کد نامزد186

32- آقای محمد خانی فرزند دوردی کد نامزد187

33- آقای عبدالغفور خواجه غراوی فرزند بیک محمد کد نامزد189

34- آقای محسن داورزنی فرزند عبدالعلی کد نامزد192

35-آقای حسین دبیرستان فرزند اردشیر کد نامزد194

36- آقای مهدی زاهدی زاده فرزند محمد کد نامزد197

37- آقای ذکریا ساریزاده فرزند ارجب محمد کد نامزد198

38- آقای حمیدرضا سراوانی فرزند کد نامزد212

39- آقای جواد سعدی فرزند بیرام دردی کد نامزد214

40- آقای ساجد سعدی زاده فرزند سعدی گلدی کد نامزد215

41- آقای نورمحمد سیدیفرزند عاشور محمد کد نامزد216

42- اقای مصطفی سیفی فرزند علی کد نامزد217

43- آقای علیرضا شادی فرزند محمود کد نامزد218

44- آقای منصور شریفی فرزند علی کد نامزد219

45- آقای حمید رضا شهریاری فرزند حاجی کد نامزد241

46- آقای علی شیخ فرزند محمد کد نامزد242

47- آقای محمد شیخ فرزند شیرمحمد کد نامزد245

48- آقای خلیل محمد شیری فرزند نوبر علی کد نامزد246

49- آقای حسین صیادی فرزند محمد کد نامزد247

50- آقای ابراهیم خلیل عطائی فرزند صفر کد نامزد248

51- آقای داود عوض زاده فرزند بیکی محمد کد نامزد249

52- آقای محمدرضا فرخی  فرزند موسی کد نامزد251

53- آقای خداوردی فرود فرزند اراز سید کد کد نامزد251

54- آقای عاشور قربانپور فرزند دقدی کد نامزد256

55- آقای احمد قربانی فرزند گوچ محمد کد نامزد257

56- آقای مراد قربانی فرزند امان کد نامزد258

57- خانم ارازگل قرنجیک فرزند نورمحمد کد نامزد259

58- آقای حسن قصوری فرزند حسین کد نامزد261

59- آقای بهروز قلی فرزند جبار کد نامزد262

60- آقای عبدالمطلب قوچق نژاد آق اویلی کد نامزد265

61- آقای علیرضا کریم کشته فرزند اسحق کد نامزد267

62- آقای جواد کریمی فرزند محمود کد نامزد268

63- آقای رضا کریمی فرزند محمد کد نامزد269

64- آقای جمشید کریمیان فرزند ابراهیم کد نامزد271

65- آقای بهمن محمدزاده فرزند شیخ وردی کد نامزد272

66- آقای نور محمد محمدی فرزند امان گلدی کد نامزد275

67- خانم مهین مرادی فرزند علی جان کد نامزد 276

68- آقای الله نظر مرتضویان فرزند مرتضی کد نامزد278

69- آقای رضا مقدم نژاد مشهور به مقدم فرزند حسین کد نامزد279

70- خانم ماریا ملائی فرزند تقان دردی کد نامزد281

71- آقای عبدالناصر مهدی زاده فرزند احمد کد نامزد282

72- آقای علی میر فرزند حسن کد نامزد284

73- خانم جهان گل نامی فرزند التی کد نامزد285

74- آقای عزیزالله نفس پور فرزند ولی شیر کد نامزد286

75- آقای شهرام نیازیان فرزند بایرام دوردی کد نامزد287

 

 آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرکلاله


 

 1. آقای حامد اسلام پناه فرزند سید کد نامزد15

 2. سید عبدالحمید ایشانی فرزند محمد کد نامزد17

 3. آقای بشیر بابائی فرزند رحمان قلی کد نامزد18

 4. آقای عبدالحکیم برومند فرزند قره جه کد نامزد19

 5. آقای ستار حسن زاده فرزند مرد محمد کد نامزد24

 6. آقای یوسف رحمان زاده فرزند نوروز قلی کد نامزد25

 7. آقای کمال رحمن زاده فرزند رجب کد نامزد26

 8. آقای مسعود رحمن زاده فرزند نور محمد کد نامزد27

 9. آقای بهرام محمد سیدی  فرزند مولام بردی کد نامزد28

 10. آقای جمعه گلدی سیدی  فرزندعاشور محمد کد نامزد29

 11.  آقای خلیل شیخی پیشکمری فرزند حاج مراد کد نامزد41

 12.  آقای رحمان بردی صدقی  فرزند محمددردی کد نامزد42

 13.  آقای سینا قربانپور فرزند محمد کد نامزد45

 14.  آقای مختوم قلیچی قرناس فرزند مشدقلی کد نامزد47

 15. آقای شرافت الدین کشواد فرزند قدیر قلی کد نامزد48

 16. آقای خلیل گلدی زاده فرزند کد نامزد49

 17.  آقای عبدالصادق مرادی دفرزند کریم کد نامزد51

 18. آقای ارازمحمد مرادیان فرزند خوجه محمد کد نامزد52


بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
 • چاپ