اصل 6 قانون اساسی

  • Like
  • 1

آیا می دانید براساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جمهوري اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات؛ انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، اعضاي شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین گردد.

 


بازگشت


موضوع : آیا میدانید ؟؟
  • چاپ