» » اصل یکصد و سی و یکم ( 131 ) قانون اساسی

اصل یکصد و سی و یکم ( 131 ) قانون اساسی

  • Like
  • 1

آیا می دانید وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم ( 131 ) قانون اساسی، موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم ( 119 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مراتب برگزاري انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوري را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

 


بازگشت


موضوع : آیا میدانید ؟؟
  • چاپ